POBRESA ZERO – POBREZA CERO

 

POBRESA-ZERO

LA POBRESA ÉS EVITABLE.
CONTRA LES DESIGUALTATS: JUSTÍCIA SOCIAL
La pobresa és cada cop més extensa, intensa i crònica. Les desigualtats, causa i
conseqüència alhora de la crisi global i complexa que vivim, s’incrementen a causa d’un
sistema fiscal injust i unes polítiques d’austeritat devastadores que fins i tot posen en
qüestió la universalitat dels serveis públics. Mentre el cost de béns i serveis bàsics com
els aliments, l’energia i els medicaments augmenten sense fre, l’accés a l’educació, la
salut i els serveis socials es dificulta i el mercat laboral ofereix cada vegada menys
oportunitats, i en condicions més precàries.
Davant el deteriorament de la situació i el procés de polarització social accelerada que
patim, hem de reaccionar! La pobresa és evitable i els processos d’empobriment
es poden aturar. En coneixem algunes de les causes i, per tant, hi podem aportar
solucions:
1. Polítiques i pressupostos generals que tinguin com a eix principal la lluita
contra la pobresa. No es tracta d’aplicar mesures pal•liatives, sinó de desenvolupar
polítiques socials i econòmiques orientades al benestar col•lectiu, que frenin els processos
d’empobriment i les desigualtats. Cal desenvolupar un nou model econòmic, amb
lideratge del Govern però amb una àmplia participació d’experts i agents socials
organitzats, a fi de promoure una economia social i solidària.
2. Polítiques i pressupostos que garanteixin uns serveis socials bàsics de
qualitat i unes rendes mínimes vitals. Les polítiques socials no són luxes ni
concessions, sinó la manera de garantir drets fonamentals i socials capaços de reduir les
desigualtats i assegurar una vida digna per a tothom.
3. Polítiques i pressupostos que reconsiderin la qüestió del deute públic
Malgrat l’origen privat del deute, un de cada tres euros de despesa pública prevista en el
pressupost espanyol del 2013 es destina a pagar els interessos del deute. Això obliga la
ciutadania a suportar polítiques de retallades, austeritat i augment de la fiscalitat
indirecta que penalitzen els que menys tenen i accentuen les desigualtats.
4. Polítiques i pressupostos per impulsar l’ocupació
Cal desenvolupar amb urgència programes formatius i polítiques d’activació de l’ocupació
que possibilitin l’accés al món laboral i que permetin oportunitats reals als col•lectius més
vulnerables, amb major dificultat per accedir, participar i integrar-se al mercat de treball.
5. Polítiques fiscals més justes i equitatives
La lluita contra l’evasió i el frau fiscal pot fer front a la crisi del deute de manera molt
més efectiva que les retallades o les mesures fiscals regressives. Cal una fiscalitat més
redistributiva, una acció efectiva contra la impunitat i l’opacitat dels paradisos fiscals, i
una bel•ligerància ferma contra la duplicitat de càrrecs i les diferències salarials
desproporcionades.
6. Polítiques més transparents i participatives
És urgent reforçar la confiança en el sistema polític, ampliar els mecanismes de
participació ciutadana i garantir l’accés de la ciutadania a la informació d’institucions i
organismes públics.
7. Polítiques coherents i visió global
Igual que no resulta lògic suprimir impostos a les grans fortunes si el que es vol és
augmentar els ingressos, no podem generar riquesa empobrint o generant més
desigualtats en altres països a través de la deslocalització o les inversions socialment
irresponsables.
Per construir una societat més justa i cohesionada, aquestes mesures han d’anar
acompanyades de la ineludible responsabilitat individual i col•lectiva de tots i cadascuna
de nosaltres. Cal refer els vincles malmesos per dècades d’individualisme i enfortir les
xarxes de protecció informal en base al compromís i la solidaritat quotidiana. Com a
societat hem de practicar la cooperació i educar les futures generacions de ciutadans i
ciutadanes en valors que les facin lliures, crítiques i orientades a la recerca del bé comú.
LA POBRESA ÉS EVITABLE.
CONTRA LES DESIGUALTATS: JUSTÍCIA SOCIAL
Barcelona, 17 d’Octubre
Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa
Campanya Pobresa Zero
Impulsada l’any 2010, agrupa actualment més de 4.200 organitzacions de l’àmbit de l’acció social a
Catalunya, la promoció de pau, la defensa dels drets humans i la cooperació per al
desenvolupament:
•Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, formada per 115
entitats
•Taula d’entitats del Tercer Sector Social, formada per 32 federacions que agrupen més de 4.000
entitats
•Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme, formada per 83
entitats
•Col•legi Oficial de Treball Social de Catalunya

.  Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
•20 entitats més
Més info: Facebook: Pobresazerocat
Entitats adherides al manifest:
•Àmbit prevenció fundació
•Col•legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
•Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
•CC.OO. de Catalunya
•Confederacio General del Treball (CGT)
•Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
•Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL)
•Federació d’AMPAS de Catalunya (FAPAC)
•Federació d’Ateneus de Catalunya
•Federacio Catalana de Voluntariat Social
•Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)
•Fundacio Universitat de Girona: Innovacio i Formació
•Fundació Vicky Bernadet
•Joves d’Esquerra Verda
•Unió General de Treballors de Catalunya
•Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
•Universitat de Barcelona (UB)
•Universitat Politència de Catalunya (UPC)
•Tiana Solidària
•Yamuna

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *